+421 918 188 320 info@anjelskeruky.sk

Ošetrovateľská starostlivosť

 

Mladá žena meria tlak starému pánovi

Zaoberáme sa poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti so sestrami špecialistkami prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

Cieľom našej agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), je poskytnúť klientovi komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú zabezpečujeme prostredníctvom kvalifikovaných sestier v koordinácii s obvodným lekárom, lekárom špecialistom, a v neposlednom rade s rodinou.

Ošetrovateľské výkony sú hradené zo zdravotných poisťovní (VšZP, Dôvera, Union), s ktorými má naša organizácia uzatvorené a platné zmluvy. Pacient si služby hradí len v prípade, že nie je vedený v žiadnej z našich zmluvných poisťovní.

 

Čo je domáca ošetrovateľská starostlivosť?

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je ambulantná forma zdravotnej starostlivosti poskytovaná v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí fyzickým osobám, ktoré spĺňajú všetky nasledovné kritériá:

 • vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť,
 • sú imobilné, čiastočne imobilné a nie sú schopné samostatne prísť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia,
 • nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť odmietajú.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná sestrou s príslušnou odbornou spôsobilosťou prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná osobám vo všetkých vekových kategóriách a navrhuje ju lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (obvodný lekár).

 

Kto môže domácu ošetrovateľskú starostlivosť odporučiť?

Návrh na domácu ošetrovateľskú starostlivosť môže odporučiť:

 • lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
 • ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • ošetrujúca pôrodná asistentka ústavnej zdravotnej starostlivosti.

O poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže lekára požiadať aj rodinný príslušník alebo zákonný zástupca. Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa.

Logá zdravotných poisťovní

 

Aké úkony poskytujeme?

 • polohovanie chorého, prevencia a liečba preležanín,
 • kŕmenie sondou – meranie fyziologických funkcií,
 • podávanie zábalov,
 • aplikácia roztokov mastí,
 • sledovanie vitálnych funkcií,
 • preväzy, ošetrenie rán po operáciách a úrazoch,
 • starostlivosť o chorého s permanentným katetrom,
 • podávanie klyzmy, cievkovanie,
 • prevencia a ošetrenie dekubitov,
 • starostlivosť o inkontinentného pacienta,
 • podávanie všetkých druhov injekcií,
 • ošetrenie a výmena zberného vrecúška,
 • odbery biol. materiálu (krv, moč, tampóny, stolica),
 • ošetrovateľská rehabilitácia,
 • podanie infúzií,
 • starostlivosť v terminálnych štádiách choroby,
 • starostlivosť o imobilného pacienta,
 • komplexná starostlivosť o onkologického pacienta,
 • starostlivosť o diabetikov,
 • iné výkony podľa ošetrujúceho lekára.