+421 918 188 320 info@anjelskeruky.sk

Cenník

Opatrovateľské služby Cena v €
Závisí od mobility klienta – v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod. 1- 3,50 € (dohoda možná)
Závisí od mobility klienta – v čase od 15:00 do 22:00 hod. 4 € (dohoda možná)
Prepravné služby Cena v €
Pristavenie vozidla na adresu 0,80 €
Prepravná služba len mobilného klienta v rámci mesta Komárno 0,50 €/km (dohoda možná)
Prepravná služba len mobilného klienta mimo mesta Komárno dohodou
Stojné za každú začatú hodinu 3 €
Ošetrovateľské výkony (nezmluvní pacienti) Cena v €
Doprava k pacientovi motorovým vozidlom 0,28 €/km
Návšteva v pracovných dňoch (účtuje sa pri každej návšteve) 2 €
Návšteva v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja 4 €
Celkový kúpeľ na lôžku u bezvládneho pacienta 4 €
Výmena permanentného katetéra u ženy 4 €
Cievkovanie ženy 4 €
Odber sterov na kultiváciu 2 €
Očistná klyzma 4 €
Odmeranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty 2 €
Aplikácia liečiva i. m., s. c. 2 €
Aplikácia liečiva i. v. 4 €
Podanie a sledovanie infúzie do 250 ml 7 €
Podanie a sledovanie infúzie nad 250 ml 9 €
Ošetrenie 1 dekubitu 4 €
Ošetrenie 1 vredu predkolenia 3 €
Ošetrenie stómie s výmenou zberného vrecka 4 €
Preväz 1 rany (jednoduchá rana) 2 €
Preväz 1 rany (zložitá rana) 4 €
Ošetrovateľská rehabilitácia do 30 minút 4 €
Odber krvi vene punkciou (1 kontajner) 2 €
Odber kapilárnej krvi, zmeranie glykémie glukomerom 2 €
Doprava biologického materiálu do laboratória 2 €
Odsávanie pacienta 4 €
Vyšetrenie moču indikátorovým médiom 2 €
Úprava postele 1 x 2 €
Starostlivosť o ústnu dutinu 2 €
Podávanie kyslíka 4 €
Príjem pacienta/klienta do ADOS a odobratie sesterskej anamnézy 3 €
Poučenie príbuzných alebo členov komunity 1,40 €
Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (KOS) 5,20 €
Priebežné hodnotenie KOS a zmena plánu OS 1,90 €
Vyhodnotenie KOS a záverečná správa 3,90 €
Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti 3,30 €
Ošetrovateľská hygiena – celková kúpeľ na lôžku 4 €
Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu 2,30 €
Starostlivosť o epidurálny katéter 3,50 €
Polohovanie pacienta 2,30 €
Starostlivosť o výživu v príslušnej kvalite a kvantite, vypracovanie individuálneho diétneho režimu 1 x pre 1 pacienta 2,70 €
Každá ďalšia zmena v diétnom režime 1 €
Výživa bezvládneho pacienta (1 výkon) 0,80 €
Výživa pacienta sondou (1 výkon) 1,70 €
Liečebná klyzma 4,30 €
Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta (1 x za 2 hodiny) 4,60 €
Sledovanie diurézy (každých 12 hodín) 0,70 €
Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách 3,40 €
Čistenie tracheálnej kanyly 1,80 €
Aplikácia neinjekčnej liečby 1,46 €
Aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého zábalu 2,70 €
Nácvik podávania inzulínu 1,70 €
Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov 3 €
Výplach oka 1,90 €
Návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie – krízová intervencia 3,70 €
Podávanie cytostatík do zavedeného katétra 5,80 €
Kontrola glykémie glukomerom 1,80 €